Algemene voorwaarden Mesmerise Groep

Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist of deelnemer; de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus; seminar, cursus, training, workshop, congres, conferentie, summercourse, mastercourse of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. In verband met de leesbaarheid wordt in onderstaande tekst telkens de term cursus gehanteerd.
Op locatie; op een door de opdrachtgever of deelnemer gewenste locatie.

Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Mesmerise dan wel aan Mesmerise gelieerde ondernemingen, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Mesmerise en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en/of insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, fax, via de website of e-mail), of door Mesmerise en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door het digitaal opsturen van het inschrijvingsformulier, of door schriftelijke bevestiging door Mesmerise aan de opdrachtgever van diens aanmelding of opdracht. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging via de mail of per post toegestuurd, hiermee is uw aanmelding definitief. Aanmelding voor een cursus is in principe mogelijk tot een dag voor aanvang van de cursus. Voor cursussen op locatie en cursussen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien u niet kunt worden geplaatst ontvangt u daarvan bericht. Degene die zich heeft aangemeld verbindt zich voor het gehele cursus. U ontvangt een bevestiging, die binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanmelding wordt verzonden.

Annulering
Voor cursussen op locatie en cursussen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden (zie deelname aan cursussen in het buitenland of cursussen op locatie).
U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot acht weken voor aanvang van de cursus. In geval van annulering tot 6 weken voorafgaande aan de start van de cursus, is het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf zes weken voor aanvang van de cursus worden de volgende bedragen in rekening gebracht: 6 tot 4 weken voor de cursusdatum: 50% van de cursusprijs 4 tot 2 weken voor de cursusdatum: 75% van de cursusprijs vanaf 2 weken voor de cursusdatum: 100% van de cursusprijs. Bij verhindering kunt u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega, familielid of kennis mits schriftelijk gemeld voor aanvang van het cursus. U blijft in dat geval de oorspronkelijke cursusprijs verschuldigd. In geval van annulering binnen de periode van 2 weken voorafgaand aan de start van de cursus blijft volledige voldoening van het cursusgeld vereist, tenzij - zulks naar het oordeel van de directie van Mesmerise zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van tussentijdse beëindiging van de deelname aan een cursus of opleiding door de wederpartij.

Deelname verplaatsen
In de periode van 4 tot 2 weken voor de cursusdatum kunt u uw deelname laten verplaatsen naar een andere datum (cursus naar keuze). U betaalt dan - naast de prijs voor het nieuwe cursus - een toeslag van 25% over de prijs van de cursus waarvoor u zich oorspronkelijk had aangemeld. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er voor u plaats is en dat de cursus plaatsvindt binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 2 weken voor aanvang van de cursus worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.
Deelname aan cursussen in het buitenland
Voor cursussen die plaatsvinden in het buitenland geldt dat deelnemers zich kunnen aanmelden tot 6 weken voor aanvang van het cursus. De overeenkomst tussen Mesmerise en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en insturen van het daartoe bestemde inschrijfformulier (per post, fax, via de website of e-mail), de door Mesmerise en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, door het digitaal opsturen van het inschrijfformulier op www.mesmerise.nl of door bevestiging door Mesmerise aan de opdrachtgever van diens aanmelding of opdracht. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 3 werkdagen een bevestiging toegestuurd. Deze inschrijving is definitief zodra de betaling van het totale bedrag volledig is voldaan. Annulering en verplaatsing van uw deelname is niet mogelijk. Deelnemers dienen zelf een annulering- en reisverzekering af te sluiten. Al onze gepubliceerde prijzen van groepsreizen zijn gebaseerd op een minimum van 8 deelnemers, tenzij anders vermeld. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, behoudt Mesmerise zich het recht voor om tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reis te annuleren. Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen.

Deelname aan cursussen op locatie
De overeenkomst tussen Mesmerise en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, fax, via de website of e-mail), door de door Mesmerise en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, door het digitaal opsturen van het aanmeldingsformulier op www.mesmerise.nl of door bevestiging door Mesmerise aan de opdrachtgever van diens aanmelding of opdracht. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 3 werkdagen een bevestiging toegestuurd. Uw aanmelding is daarmee definitief. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de cursus. In geval van annulering tot 4 weken voorafgaande aan de start van de cursus, is 50% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken is 100% van het offertebedrag verschuldigd.
Programmawijzigingen en annulering door Mesmerise
Mesmerise behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in aangekondigde programma’s, locatie en om een geannonceerd cursus af te gelasten. Afgelasting zal in het algemeen twee tot zes weken voor de datum van het desbetreffende cursus plaatsvinden. De reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd. Mocht een cursus op het laatste moment afgelast worden door een overmachtsituatie, dan is Mesmerise niet aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals eventuele gederfde inkomsten. Als Mesmerise wijzigingen aanbrengt in de datum of het programma van een cursus wordt u hierover geïnformeerd. In deze voorwaarden staat aangegeven tot welke datum u kosteloos kunt annuleren. Mesmerise behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de cursus te verplaatsen of te annuleren.

Prijzen
Prijzen worden per cursus vermeld. In de prijzen is documentatie inbegrepen tenzij anders vermeld. De cursusprijzen zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meeste recente brochure of flyer die door Mesmerise is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. Bij inschrijving via internet gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op Internet zijn vermeld. Alle prijzen worden inclusief BTW in rekening gebracht. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. Tenzij anders vermeld is de offerte voor drie maanden geldig.

Persoonsregistratie
Als u zich aanmeldt voor een cursus worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Tevens worden de gegevens opgenomen in het Mesmerise klantenbestand: Mesmerise houdt u dan op de hoogte. Indien u bezwaar tegen het opnemen van uw gegevens in het klantenbestand heeft dan kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever of deelnemer. Het is niet toegestaan om de cursusdocumentatie, en/of gedeelten en/of uittreksels, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een cursus is uitdrukkelijk verboden.
Betalingsvoorwaarden
Tenzij door Mesmerise en de opdrachtgever anders is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Mesmerise voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Mesmerise is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Aansprakelijkheid
Mesmerise is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Mesmerise, informatie op de website of de annulering van de cursusovereenkomst door Mesmerise Massage, tenzij aan Mesmerise opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Mesmerise op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Toepasselijk recht
Mesmerise is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Mesmerise, informatie op de website of de annulering van de cursusovereenkomst door Mesmerise, tenzij aan Mesmerise opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Mesmerise op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.